สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) จัดการฝึกอบรม หลักสูตร“เสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานสนับสนุน : สะดวกผู้ให้ ใส่ใจผู้รับ” ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ บุหงา ส่าหรี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก
นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โดยมี นางกิตติมา ยินเจริญ เลขานุการกรม กล่าวถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุน หลังจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น เพื่อหาสาเหตุของปัญหาการให้บริการ และการปรับปรุงการให้บริการ โดยการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในความหมายของการบริการ เข้าใจถึงเหตุและผลที่ถูกต้องในการสร้างจิตสำนึก/จิตสาธารณะในการบริการ รวมถึงเข้าใจธรรมชาติและความคาดหวังของผู้รับบริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการนั้นๆ อย่างตรงจุดได้ ตลอดจนเพื่อให้มีจิตสำนึก และทัศนคติที่ดี มีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ให้บริการ ได้พัฒนาแนวคิดในการบริการที่ดี และปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับงานบริการ เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาความเป็นเลิศในคุณภาพงานบริการอย่างยั่งยืน
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ของ สลก. และกลุ่มอิสระ  จำนวน ๘๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม