สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) และเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาเทสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อตัวชี้วัดและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่จะนำมาใช้ในการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคกลาง ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ เมื่ออังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม R.S. Hotel จังหวัดกาญจนบุรี และวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว และมีนายศิริชัย เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และชุดของตัวชี้วัดที่จะใช้ในการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำ และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะตัวชี้วัดเพิ่มเติมและให้ค่าความสำคัญต่อปัจจัยต่างๆ ที่นำเสนอ โดยใช้วิธีแสดงความเห็นแบบ Google Form ผ่านการใช้ QR Code เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นผลของค่าคะแนนของตัวชี้วัดและค่าน้ำหนักของปัจจัยที่จะใช้ในการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำแบบทันที (Real time) ซึ่งเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาที่ได้จากการประชุมจะนำไปใช้สำหรับประเมินสถานภาพลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำแม่กลองให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่งานจริงต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ ๑๖๐ คน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน คณะกรรมการลุ่มน้ำ เครือข่ายลุ่มน้ำ ทสม. และเจ้าหน้าที่ สผ.

เนื้อเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา และภาพเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาโดย : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม