เมื่อวันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม ซี โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ ๑๓ การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อจากนั้น เป็นการนำเสนอสรุปสาระสำคัญดังนี้ ๑)การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ ๑๓ โดย นางสาวสุกัญญา วิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก ๒)การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔ (CBD COP14) โดย ดร.เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ประสานงานกลางอนุสัญญา และ ๓)การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอยภัยทางชีวภาพ สมัยที่ ๙ (COP-MOP9) โดย นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการเสวนาร่วม เรื่อง การดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และพื้นที่ชุ่มน้ำของเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และเครือซิเมนต์ไทย โดย นายวัลลภ ปรีชามาตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการประชุมฯให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รับทราบความก้าวหน้าของการประชุม อีกทั้งเพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนความเห็นต่อประเด็นที่มีการหารือภายใต้การประชุม สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน คณะกรรมการ และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๒๐๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม