พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (นัดพิเศษ) เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง แทน พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่รองประธานกรรมการ คนที่ ๑ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่รองประธานกรรมการคนที่ ๒ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นกรรมการ พร้อมด้วย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการ และมีรองเลขาธิการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ และนายสุโข อุบลทิพย์ รวมทั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว โดยในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้สรุปแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเป้าหมายเพื่อ “สร้างอากาศดี เพื่อคนไทย และผู้มาเยือน” แบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว

๑. มาตรการระยะเร่งด่วน เป็นช่วงที่เกิดวิกฤต PM 2.5 มีแนวทางการปฏิบัติ ๓ ขั้นตอน ได้แก่
๑)   ขั้นเตรียมการ (ช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ : กันยายน – พฤศจิกายน) เป็นขั้นทำความเข้าใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ จัดหาเครื่องมือ
และอุปกรณ์ เพื่อเตรียมพร้อมการสั่งการก่อนเข้าสู่สถานการณ์
๒)   ขั้นปฏิบัติการ (ธันวาคม – เมษายน) เป็นการปฏิบัติการช่วงเกิดสถานการณ์ PM 2.5 เกินมาตรฐาน โดยกำหนดแผนปฏิบัติการตามปริมาณ PM 2.5 ดังนี้
ระดับที่ ๑   เป็นระดับที่ PM 2.5 มีค่าไม่เกิน ๕๐ มคก./ลบ.ม.ให้ส่วนราชการทุกหน่วย
ต้องดำเนินการตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ และเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาที่มีอยู่ให้ครบถ้วนตามสภาวะการณ์ปกติ
ระดับที่ ๒   เป็นระดับที่ PM 2.5 มีค่าสูงกว่า ๕๐ มคก./ลบ.ม. ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการเพิ่มและยกระดับมาตรการต่าง ๆ ให้เข้มงวดเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา โดยผู้ว่ากทม. และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยส่วนราชการอื่น ๆ เป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินการ อาทิ ตรวจสอบตรวจจับรถโดยสาร/รถบรรทุก และบังคับใช้เกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาอย่างเข้มงวด ขยายพื้นผิวจราจร งดเว้นเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาที่ส่งผลทำให้เกิดฝุ่นละออง ห้ามเผาในที่โล่งเด็ดขาด ตรวจสอบโรงงานเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาอย่างเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การเฝ้าระวังและปฏิบัติการทำฝนเทียม และมีมาตรการจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา การใช้รถสาธารณะ การควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างขนาดใหญ่และอาคารสูง การเร่งคืนสภาพพื้นผิวการจราจรจากการก่อสร้าง
๓)   ขั้นฟื้นฟูหลังจากสถานการณ์กลับสู่ปกติ กำหนดให้มีการประชุมเพื่อถอดบทเรียนหรือ After Action Review/AAR เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้มีประสิทธิภาพยิ่งเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาในปีต่อไป
ทั้งนี้ สำหรับมาตรการระยะกลางและระยะยาว ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการควบคุมมลพิษ รับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปปรับปรุงและพิจารณาในรายละเอียดต่อไป