• การสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco-City) สู่การปฏิบัติในระดับเมืองและชุมชน เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีนายสุโข อุบลทิพย์ รอง เลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เทศบาลต้นแบบเมืองนิเวศ ๒ แห่ง รายละเอียดอ่านต่อ)
  DSC05924
 • โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
  กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล และมอเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ โดยได้รับประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม และประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ ของกลุ่มเครือข่ายชุมชนหัวใจสีเขียวที่ร่วมดำเนินการโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
  19477599 resize 574946 resize
  574938 resize 574957 resize
  575065 resize 574949 resize
 •                                                                            

  ps1
                                 สื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
                                      1.
                                      2. สารคดีวิทยุพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 พื้นที่ Click
                                      3.


 •    


 • "สิ่งแวดล้อมชุมชน" (Community Environmental)
  หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ที่อาศัยและประกอบเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาต่างๆ ในเขตชุมชน หรือหมู่เกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา ที่อยู่ภายในขอบเขตการให้บริการของเมืองนั้น ซึ่งเกิดเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา มีอิทธิพลเกี่ยวโยงและเกื้อหนุนกัน โดยผลกระทบจากปัจจัยหนึ่ง จะมีส่วนเสริมสร้างหรือทำลายอีกส่วนหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
  เกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาจาก : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  "การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน" (Community Environmental Management)
  หมายถึง การดำเนินการเพื่อให้ชุมชนมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้ด้วยตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  เกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาจาก : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • yang2
  เพื่อการฟื้นฟูและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมริมถนนสายประวัติศาสตร์บริเวณถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ให้คงไว้ซึ่งความสมดุลตามธรรมชาติของต้นยางนาและต้นขี้เหล็ก ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ที่ให้ใช่มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเป็นกรอบในการส่งเสริมและรักษาต้นยางนาให้คงอยู่คู่กับชุมชนในบริเวณดังกล่าวอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับประกาศกรทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ตำบลวัดเกตุ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้งและตำบลสารภี อำเภอสารพี  จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2558

 • Download :
 • GO GREEN POSTER 01 edit 05 re
 • ระบบฐานเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาพรรณไม้

  ที่เหมาะสมกับระบเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาิเวศและวิถีชีวิตชุมชน เพื่อลดมลพิษ

 • ชุมชนอยู่คู่เกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา

  ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ริเริ่มจัดทำโครงการชุมชนอยู่คู่เกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา

 • และ ๒๕๕๙ ใหม่!!!!!!!
  กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ และพังงา ๒๕๕๙     จังหวัดพังงาkrabi15

    
 •  p2560

  สถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 2560

 • การจัดศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
  27-29 สิงหาคม 2559 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และสมุทรสงคราม

  • ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

  เกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาสารและเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

  บทความองค์ความรู้

  • ฐานเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาต้นยางนา
  • สิ่งแวดล้อมมลทัศน์
  • สถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 2560
  • ตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง
  • ประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
  โครงการจัดทำแผนและผังการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมืองหัวหิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ รับทราบ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์และมีข้อสังเกตุให้ “เลือกดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ ในพื้นที่พิเศษเป็นพื้นที่นำร่อง อาทิ เกาะรัตนโกสินทร์ เมืองเก่า แหล่งโบราณสถาน และให้ดำเนินการในเชิงพื้นที่ เช่น ภูมิทัศน์เมือง ภูมิทัศน์เมืองชายฝั่งทะเล ภูมิทัศน์ชนบท เป็นต้น” 
      
  Read More

   

  SI KB

  การประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดด๎านความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดกระบี่

  SI CR

   

  การประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดด๎านความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดเชียงราย

  Read More

                      พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม คือ พื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กำหนดเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.๒๕๓๕ โดยเป็นกลไกทางเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาที่สามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการยับยั้งการดำเนินการหรือส่งเสริมการดำเนินการใดๆ อันเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งเจตนารมณ์ของการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกัน อนุรักษ์ บำรุง รักษา และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมดุลตามธรรมชาติ รวมทั้งคงความสมบูรณ์เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นยังสามารถใช้จัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาในพื้นที่ และเป็นมาตรการเสริมให้เกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาอื่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  Read More

  บอกเล่าเกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาฝาก

  App กชพ.

                            

   

  ที่ตั้งสำนักงาน

  world-map

  60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
  ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท
  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เกมยิงปลาบนมือถือ | ล็อกอิน | ตู้ปลาคาสิโน | เกมยิงปลาสุดมันส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา/โทรสาร 02 265 6567